ตัวชี้วัด

๑.จำนวนครั้งการรายงานความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
๒.หน่วยงานจัดการความเสี่ยงระดับ A-D ได้ 100%
๓.อุบัติการที่เกิดซ้ำระดับ E เป็น 0
๔.อุบัติการระดับ E-I ได้รับการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุ (RCA) 100%
๕.จำนวนครั้งของการรายงานผ่านอินทราเน็ต
๖.สามารถตอบสนองความต้องการ (เกิดบ่อย เกิดซ้ำ) ได้หรือไม่
๗.โปรแกรมสามารถจำแนก วิเคราะห์ บอกแนวโน้ม ของข้อร้องเรียนได้