นโยบาย

โรงพยาบาลมีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งผุ้ให้และผุ้รับบริการ

เป้าประสงค์

๑.บุคลากรสามารถบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.มีระบบจัดการความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับทุกทีม
๓.มีระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการ

๑.มีการกระตุ้นให้บุคลกรทุกระดับค้นหาและรายงานความเสียงอย่างต่อเนื่อง
๒.บุคลากรสามารถจัดการความเสี่ยงระดับ A-D ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
๓.มีการรายงานข้อมูลความเสี่ยงให้ทีมที่เกี่ยงข้อง
๔.มีการสะท้อนข้อมูลการจัดการแก้ไขความเสี่ยงให้หน่วยงาน
๕.กำกับติดตามให้ทุกหน่วยงานปฎิบัติตามนโยบายในการจัดการความเสี่ยง
๖.มีโปรแกรมรายงานความเสี่ยงผ่านอินทราเน็ต
๗.พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวชี้วัด

๑.จำนวนครั้งการรายงานความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
๒.หน่วยงานจัดการความเสี่ยงระดับ A-D ได้ 100%
๓.อุบัติการที่เกิดซ้ำระดับ E เป็น 0
๔.อุบัติการระดับ E-I ได้รับการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุ (RCA) 100%
๕.จำนวนครั้งของการรายงานผ่านอินทราเน็ต
๖.สามารถตอบสนองความต้องการ (เกิดบ่อย เกิดซ้ำ) ได้หรือไม่
๗.โปรแกรมสามารถจำแนก วิเคราะห์ บอกแนวโน้ม ของข้อร้องเรียนได้